KIRJUTIS NR 21: Eesti Merejõudude ohvitseride väljaõpe aastatel 1919-1940

Sisukord

Kasutatud allikad ja kirjandus

Arhiiviallikad

Riigiarhiiv (ERA)
14 – Siseministeerium
31 – Ajutine valitsus
495 – Sõjavägede Staap
527 – Merejõudude Staap
639 – Peipsi Laevastiku Divisjon
642 – Merekindluste Staap
646 – Sõjakool
649 – Mereväe Kadettide Kool
650 – Sõjaväe Ühendatud Õppeasutused
1666 – Suurtükilaev Lembit
1856 – Kindralstaabi Kursused
2315 – Sõjaministeeriumi kantselei

Eesti Meremuuseumi dokumendikogu (MM)

Publitseeritud allikad
Sõjakooli ohvitserideklassi õppekava. Mereväeklass 1938.-1940. a. Tallinn: Sõjakool 1938 –  http://digar.nlib.ee/digar/show.action?id=43212&q=%C3%B5ppekava

Sõjaministri päevakäsud 1920 

Internetiallikad
Eesti ohvitserid 1918-1940. Eesti Sõjamuuseum –  http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1

Kirjandus

Andresen, Lembit. Eesti rahvakooli ja pedagoogikaajalugu IV. Iseseisvusaeg 1918-1940. Tallinn: Avita 2007
Die Deutsche Marine. Historisches Selbstverständis und Standortsbestimmung. Herford ja Bonn: E. S. Mittler&Sohn 1983
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased. I osa. Tallinn: Tammiskilp 1998
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased. II osa. Tallinn: Sentinel 2002
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased. III osa. Tallinn: Sentinel 2003
Eesti ohvitserid ja sõjandustegelased. IV osa. Tallinn: Sentinel 2005
Eesti Vabadussõda 1918-1920. II osa. Tallinn 1997
E. M. [Miido, Evstafi]. Meriväe õppelaevast – Sõdur 17 1925, lk 409
Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool 1920-1923/1936-1940. Uurimusi, mälestusi ja dokumente. Koostaja ja toimetaja Andres Seene – KVÜÕA toimetised 6. Tartu: KVÜÕA 2006
Jürjo, Merike, Õun, Mati. Olla väärikas juht, kui isamaa vajab. Eesti reservohvitserid 1900-2007. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus 2007
Mereleksikon. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus 1996
Miido, Evstafi. Õppelaev „Viljandi” – Merendus 3 1933, lk 72-75
Jürisson, Albert. Meriväe noorem-leitnant Karl Habermann – Sõdur 48 1924, lk 13
Mereväe kadettide kooli I lend 15 aastat ohvitseridena Merendus 6 1936, lk 212-214
Kaptenmajor Mihkel Kõvamees 25 aastat ohvitserikutses Merendus 3 1940, lk 117
Kilde mereväekadettide III lennu päevikust  Merendus 6 1933, lk 190-191
Kivinurk, Aleks. Eesti sõjalised autasud ja rinnamärgid 1918-1940. Tallinn 2005
Kokk, Ragnar. Eesti allveelaevade ohvitserkond – Allveelaev ajaloomälestisena. Eesti Meremuuseumi toimetised 2. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus 2001, lk 58-68
Kokk, Ragnar. Eesti mereväeohvitseride III lend, 1928 – Eesti Meremuuseumi toimetised 3. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus 2002, lk 37-57
Kokk 2006 a = Kokk, Ragnar. Eesti Merejõudude allveelaevad ja allveelaevnikud. KVÜÕA  ja AS Kirjastus ELMATAR 2006
Kokk 2006 b = Kokk, Ragnar. Mereväeohvitser Eduard Saar (1905-2011) – Eesti Meremuuseumi toimetised 6. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus 2006, lk 56-62
Konso, Kalev. Eesti Mereväe sümboolika kataloog 1993-2011. KVÜÕA  2011
Kröönström, Mati 2010. Kaptenite ja leitnantide sõda. Eesti sõjaväe juhtkoosseis Vabadussõjas 1918-1920. Tallinn: Tänapäev 2010
Laanetu, Liivo. Mereasjanduslik ajakiri „Merendus“ 1933-1940. Proseminaritöö. Tartu 2014
Lagus 1924 a = Lagus, Georg. Wabariigi sõjalaevastik 1923 a. navigatsiooni ajal –Sõdur 4 1924, lk 2-3
Lagus 1924 b =Lgs [Lagus, Georg]. Meie ohvitseride erihariduslised kursused –Sõdur  44/45 1924, lk 20
Lauri, Lembit. Kirjutamata memuaare. Katkendeid kaasaegsete elukroonikast helilindil. Tallinn: Perioodika 1990
Liene, Timo. Hands on the Hilt. A Brief History of Finnish Officer Training. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy 2000
Lnb. I. [Linneberg, Kurt]. Lehekülg Meriwäe Kadettide Kooli ajaloost – Sõdur 31 1924, lk 7-11
Merejõudude uued juhid 1939 – Merendus 5 1939, lk 191
Mälestusi Eesti Vabariigi Sõjakoolist. Koostaja Valdur Talts. Tallinn: Eesti Riigikaitse Akadeemia 1996
Naber, Reet. Eesti Merejõudude juhatajad 1918-1940. KVÜÕA ja AS Kirjastus ELMATAR 2004
Naber, Reet. Johan Pitka. Ausa tahtega isamaa heaks! Tallinn: TEA kirjastus 2012
Oll 2012 a = Oll, Arto. Eesti sõjalaevastiku olukord ja võimalikud relvahanked Suurbritanniast aastail 1920-1921. – Eesti sõjaajaloo aastaraamat 2 (8) 2012, lk 205-234
Oll 2012 b = Oll, Arto. Eesti laevastiku areng Johannes Hermi merejõudude juhatajaks olemise perioodil 1919-1925 – Läänemeri Vabadussõjast Teise maailmasõjani. Ajalookonverents 8. septembril 2012 Tallinnas. Tallinn: Eesti Ajaloomuuseum ja Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Selts 2012, lk 12-28
Oll 2012 c = Oll, Arto. Mereväe Kadettide Kooli rivijaoskonna esimene lenda ning nende õppesõit Läti ja Poola sadamatesse – Eesti Meremuuseumi toimetised 6 2012, lk 116-135
Pihlau, Jaak. Auraamat Eesti Vabariigi kaadriohvitseridele. Tallinn: Umara 2007
Tõrvand, Juhan. Jooni vabariigi kaitsejõudude arenemisest pärast Vabadussõda. –Sõdur nr 6/7/8 1928, lk 189-191
Pajur, Ago. Eesti riigikaitsepoliitika aastal 1918-1934 – Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost 2. Tartu: Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv 1999
Pitka, Johan. Eesti meremehed kauba- ja sõjalaevastikus – Merendus 1 1933, lk 3-4
Reek, Nikolai. Meie kaitseväe juhtiva koosseisu – ohvitseride – kasvatuse ja väljaõppe alalt – Sõdur 26/27: 548-556; 28: 580-585; 29: 606-611; 30/31: 630-637 1926
Relvik, Heino. Mereväe soomepoisid. Tallinn 2003
Sammalsoo 1997 a = Sammalsoo, Peedu. Eestlased – mereväeohvitserid – aadlikud  – Meremees nr 8/9 1997, lk 14
Sammalsoo 1997 b = Sammalsoo, Peedu. Eestlased – mereväeohvitserid – aadlikud  – Meremees nr 10/11 1997, lk 10
Sammalsoo, Peedu. Sõjalaevastiku Eriteadlaste Kool. 80 aastat mereväeohvitseride ettevalmistamisest Eestis – Meremees 7/8 1999, lk 14
Sammalsoo 2001 a = Sammalsoo, Peedu. Eestlastest ohvitserid Vene allveelaevastikus aastail 1914-1918 – Allveelaev ajaloomälestisena. Eesti Meremuuseumi toimetised 2. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus 2001, lk 43-57
Sammalsoo 2001 b = Sammalsoo, Peedu. Pitka-poisid – Meremees 4 2001, lk 28-29
Sammalsoo 2003 a = Sammalsoo, Peedu. Õppelaev „Wiljandi” – Meremees 2 2003, lk 28-29
Sammalsoo 2003 b = Sammalsoo, Peedu. Õppelaev „Wiljandi” – Meremees 3 2003, lk 28-31
Sammalsoo, Peedu. Eesti mereväe insenermehaanikud aastail 1918-1940 – Eesti Meremuuseumi toimetised 6. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus 2006, lk 32-45
J. S. [Santpank, Johannes]. Mälestusi mereväekadettide I lennust – Merendus 6 1933, lk 188-189
Seene, Andres. Vabariigi Sõjakooli asutamine ja selle esimese lennu lõpetajad  – Juhid ja juhtimine Eesti Vabadussõjas 1918-1920. Tartu: KVÜÕA 2010, lk 61-106
Seene, Andres. Eesti sõjaväe ohvitseride ettevalmistamise süsteemi kujunemine ja areng 1919-1940. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus 2011
Seene, Andres. Eesti sõjaväe ohvitseride ettevalmistamise süsteemi kujunemine ja areng 1919-1940 – KVÜÕA toimetised 17. Tartu: KVÜÕA 2013, lk 7-80
Sõja ja rahu vahel. II köide. Esimene punane aasta. Okupeeritud Eesti julgeolekupoliitiline olukord sõja alguseni. MTÜ S-Keskus 2010
Tegevteenistusest lahkunuid Merendus 2 1940, lk 64-65
Uluots, Jüri. Nad täitsid käsku. Eesti ohvitseride saatus. Tallinn 1999
Urb, Taavi. Merejõudude allohvitserid 1920-1939. Bakalaureusetöö. Tartu 2007
Uus lend mereväeohvitsere Merendus 3 1940, lk 115-116

Perioodika

Merendus 1933-1940
Riigi Teataja 1920-1940
Sõdur 1919-1940