PÕHIKIRI (kehtib alates 04.05.2009)

MTÜ LAEVASTIKU OHVITSERIDE KLUBI PÕHIKIRI

Laevastiku Ohvitseride Klubi (edaspidi “Klubi”) on mittetulundusühing, mis on asutatud asutamislepinguga määratud tingimustel 24. augustil 2005.a. Tallinnas.

I ÜLDSÄTTED

1.1 Klubi ametlik nimetus on Laevastiku Ohvitseride Klubi. Inglise keeles kasutatakse nimetust Naval Officers Society of Estonia.
1.2 Klubi asukohaks on Tallinn.
1.3 Klubi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
1.4 Klubi on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma sümboolika, pangaarve ja pitsat.
1.5 Klubi on erakonnaväline. Erakondade ja teiste poliitiliste ühenduste ning nende esindajate erakondlik tegevus Klubis on keelatud.

II EESMÄRK

2.1 Klubi eesmärk on koondada mereväeohvitsere ja merelise riigikaitse arendamisest huvitatud eraisikuid, aitamaks ühistegevuse kaudu kaasa riigi kaitsevõime tugevdamisele ja mereväe arengule.
2.2 Oma eesmärgi saavutamiseks Klubi:

1) toetab mereväeohvitseride professionaalsuse ja ühtekuuluvuse arendamist;
2) toetab kaitsetahte kasvatamist ja süvendamist rahva seas;
3) teeb riigikaitset puudutavates küsimustes avalikku selgitustööd, osaleb aruteludes riigikaitse korralduse kohta;
4) toetab mereväe ja mereväeliste elukutsete populariseerimist ja prestiiži tõstmist rahva seas;
5) korraldab riiklike ja kaitseväeliste tähtpäevade tähistamist, oma liikmete ja nende perekonnaliikmete seltskondlikku läbikäimist ja vaba aja veetmist;
6) esindab ja kaitseb oma liikmeid ning nende huve;
7) sõlmib ja arendab kontakte teiste samalaadsete ühendustega nii kodu- kui välismaal;
8) arendab seadusega lubatud majandustegevust;
9) korraldab korjandusi ning avalikke, sealhulgas tasulisi üritusi;
10) osutab sponsortoetust, teeb annetusi ja kingitusi;
11) võib vastu võtta toetusi füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, sealhulgas riigilt;
12) teostab muid seadusega lubatud toiminguid.

III LIIKMESKOND

3.1 Klubi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
3.2 Klubi tegevliikmeks võivad olla ainult ohvitserid (ka reservis ja erus olevad ohvitserid).
3.3 Klubi tegev- või toetajaliikmeks vastuvõtmiseks esitab taotleja Klubi juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse. Klubi juhatus otsustab taotleja liikmeks vastuvõtu kahe kuu jooksul avalduse esitamise päevast alates.
3.4 Klubi toetajaliikmeks võivad olla isikud, kes mingil põhjusel ei saa olla tegevliikmed. Kõik ohvitserikandidaadid (kadetid), sõltumata sõjaväelisest auastmest, saavad olla toetajaliikmed, mitte tegevliikmed.
3.5 Klubi auliikmeks võib üldkoosolekul valida isikuid, kellel on riigikaitses, mereväe arendamisel või Klubi ees silmapaistvaid teeneid.
3.6 Klubi auliige võib samaaegselt olla tegevliige.
3.7 Klubi liikmel on õigus:

1) osaleda kõikidel Klubi korraldatud üritustel;
2) osaleda Klubi organi või esinduse valimistel põhikirjas kehtestatud korras;
3) saada Klubi organitelt teavet Klubi tegevuse kohta;
4) pöörduda oma liikmeõiguste kaitseks juhatuse, aukohtu ja üldkoosoleku poole;
5) esitada ettepanekuid igas vallas.

3.8 Klubi liige on kohustatud:

1) täitma Klubi tegevuses osalemisel Klubi põhikirja, Kodukorda ja järgima organite otsuseid;
2) igati kaasa aitama Klubi eesmärkide saavutamisele;
3) olema teenistuses ja eraelus teistele eeskujuks;

3.9 Klubi tegevliige on lisaks punktis 3.8 loetletule kohustatud:

1) tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud korras liikmemaksu;
2) osalema Klubi üldkoosolekutel.

3.10 Klubi sisseastumis- ja liikmemaksud otsustab üldkogu.
3.11 Klubi liikmete arvestust korraldab juhatus.
3.11 Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab väljaastunu Kogu liikmete nimekirjast ühe kuu jooksul arvates avalduse saamise kuupäevast ja teavitab sellest järgmisel üldkoosolekul.
3.12 Liikme võib Klubist välja arvata üldkoosoleku või juhatuse otsusega, kui ta:

1) ei ole majandusaasta lõpuks mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu;
2) ei ole mõjuva põhjuseta osalenud viimase aasta jooksul ühelgi Klubi üritusel;
3) on oluliselt kahjustanud ohvitseri või Klubi mainet.

3.13 Klubist väljaarvataval liikmel on õigus osaleda üldkoosolekul sõnaõigusega. Juhatus teatab väljaarvatavale liikmele üldkoosoleku toimumisest vähemalt kaks nädalat ette.
3.14 Juhatuse poolt Klubist väljaarvatud liikmel on õigus nõuda tema väljaarvamise otsuse läbivaatamist mitte enne kui ühe kuu möödumisel ja taotleda Klubi üldkoosolekult enda liikmeksoleku taastamist.
3.15 Klubist lahkunud liikmetelt on Klubil õigus nõuda liikmemaksu tasumist kogu liikmeks oldud aja eest.
3.16 Isik, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei oma õigusi Klubi varale.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1 Klubi kõrgeim organ on tegevliikmete üldkoosolek (edaspidi: koosolek), mille juhatus kutsub kokku vähemalt kord aastas peale majandusaasta lõppu.
4.2 Juhatus peab koosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Klubi tegevliikmetest.
4.3 Koosolekust võtavad osa tegevliikmed. Teiste isikute osalemine korraldatud järgmiselt:

1) auliikmed võivad osaleda ilma hääletusõiguseta;
2) toetajaliikmed ja külalised võivad osaleda ilma hääletusõiguseta vastavalt üldkoosoleku igakordsele otsusele.

4.4 Koosolekust tuleb teatada ette vähemalt seitse päeva enne selle toimumist.
4.5 Koosoleku ainupädevuses on:

1) põhikirja muutmine;
2) eesmärgi muutmine;
3) juhatuse liikmete valimine;
4) klubi põhikirjajärgsete organite valimine;
5) klubile kuuluva kinnisvara või registrisse kantud vallasvara võõrandamine ja asjaõigusseaduse järgse koormamise otsustamine ning tingimuste määramine nimetatud tehingutes;
6) klubi aastaeelarve kinnitamine;
7) klubi majandusaasta aruande, raamatupidamisaruande ja juhatuse tegevus- aruande kinnitamine;
8) klubi auliikmete vastuvõtmine;
9) klubi Kodukorra kinnitamine;
10) klubi tegevuse lõpetamine ja likvideerijate määramine;
11) muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduste või Klubi põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.6 Koosolekul on õigus:

1) teha Klubi nimel avaldusi ja ettepanekuid;
2) moodustada alalisi ja ajutisi töörühmi, komisjone ja toimkondi.

4.7 Koosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 1/3 Klubi tegevliikmetest. Kui kokku kutsutud koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku erakorralise koosoleku sama päevakorraga. Uus koosolek on otsustusvõimeline vastu võtma otsuseid, kui seal osaleb või on esindatud vähemalt 1/4 tegevliikmete arvust.
4.8 Koosoleku otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.9 Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks ja juhatuse poolt kaalukaks tunnistatud otsuste langetamiseks on vajalik vähemalt 2/3 Klubi tegevliikmete nõusolek.
4.10 Klubi tegevliikmel on õigus saata üldkoosolekule esindaja lihtkirjaliku volikirja alusel. Esindajaks võib olla ainult teine Klubi tegevliige.
4.11 Koosoleku viib läbi juhatuse esimees või teda asendav juhatuse liige.
4.12 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes saab teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel kahe kandidaadi vahel tehakse uus hääletus.
4.13 Igal Klubi tegevliikmel on koosolekul üks hääl.
4.14 Klubi juhatuse liikmed ei või hääletada Klubi majandusaasta tegevusaruande ega raamatupidamisaruande kinnitamise otsustamisel. Klubi juhatuse või muu organi liige ei või hääletada Klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Nende hääli ei arvestata sellisel juhul esindatuse määramisel.

V JUHATUS

5.1 Üldkoosolekutevahelisel ajal esindab Klubi ja selle igapäevast tegevust juhib põhikirja ja kodukorra alusel ning üldkoosoleku otsustest lähtudes kolme- kuni viieliikmeline juhatus.
5.2 Juhatuse liikmed ja asendusliikmed valib üldkoosolek tegevliikmete seast.
5.3 Juhatuse liikmed valivad endi seast esimehe ja aseesimehe, kes on esimehe asetäitja.
5.4 Esimehel ja aseesimehel on õigus esindada Klubi kõikides õigustoimingutes üksinda, teised juhatuse liikmed võivad õigustoimingutes esindada Klubi kahekesi.
5.5 Juhatus korraldab Klubi raamatupidamist ja arhiivi.
5.6 Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks oma tegevuse aruande ja majandus-tegevuse aruande. Kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
5.7 Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees ja vähemalt kaks juhatuse liiget. Esimehe kirjaliku volikirja alusel võib teda asendada aseesimees.
5.8 Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe hääl.
5.9 Juhatuse liikmel ja selleks volitatud tegevliikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
5.10 Juhatuse liige saab oma ülesandeid delegeerida ainult kas teisele juhatuse liikmele või asendusliikmele.
5.11 Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda Klubi üldkoosolek, kui ta ei täida oma kohustusi või ei saa mingil mõjuval põhjusel neid täita.
5.12 Juhatuse liikme tagasikutsumise korral asub tema asemele valimistel kõige rohkem hääli saanud asendusliige.
5.13 Juhatus võib oma koosolekute korraldamiseks kasutada Klubi internetifoorumit.
5.14 Juhatus võib moodustada alalisi ja ajutisi töörühmi, komisjone ja toimkondi.

VI KODUKORD

6.1 Klubi kodukord (edaspidi: kodukord) on dokument, mis reguleerib ja täpsustab Klubi igapäevaseid tegevusi ning nende juhtimist.
6.2 Kodukord peab olema kooskõlas põhikirja ja kehtivate seadustega.
6.3 Kodukord on teadmiseks ja täitmiseks kõikidele Klubi liikmetele ja Klubi üritustel osalevatele külalistele.
6.4 Kodukorra koostab juhatus ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1 Klubi on asutatud määramata ajaks.
7.2 Klubi ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
7.3 Klubi lõpetamiseks üldkoosoleku otsusega on vajalik kõikide tegevliikmete nõusolek.
7.4 Klubi vara jaotamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1) pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdselt Klubi liikmete vahel või
2) allesjäänud vara antakse üle mõnele teisele samalaadse eesmärgiga mittetulundusühingule.

Põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 04.05.2009.a.